ОБЩИ УСЛОВИЯ НА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ “АСПЕКТ-33“ ООД ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. “АСПЕКТ-33” ООД, наричано още и „АГЕНЦИЯТА” осъществява посредническа дейност свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и по тези ОБЩИ УСЛОВИЯ сключва ДОГОВОРИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО като посредник „наричан още Агенцията” с Клиенти.

2. Адресът за кореспонденция, гр. Варна, бул. ”8-ми Приморски полк” 128, ет. 2, офис 234, е-mail: aspect33@abv.bg, website: www.aspect33.bg, тел: 052301398, GSM: 0877445477.

3. Настоящите Общи условия в тяхната цялост или части от тях се прилагат винаги и във всички случаи, когато между АГЕНЦИЯТА и физическо и/или юридическо лице, (наричано „Клиент/ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, или „продавач/ВЪЗЛОЖИТЕЛ”) се осъществи контакт по повод предоставянето на информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти (било за покупко-продажба, било по повод на наемни отношения) или се договарят условия по сключването на Договор за посредничество за осъществяване на сделка с недвижим имот или винаги когато има сключен Договор за посредничество.

II. ОСНОВНО ИЗПОЛЗВАНИ НАИМЕНОВАНИЯ И ТЯХНАТА ОБОСНОВКА

4. В по-долу посочената информация се съдържа значението на изполваната терминология при сключване на Договор за посредничество и други такива документи във връзка с осъществяването на посредничество при сделки с недвижими имоти, а именно:

4.1.”Имот” това е обект/обекти подробно описани в Протокол за оглед представляващ неразделна част от Договора за посредничество, за който Клиентът е получил реална и обективна информация за предлаганите за продажба имоти и техните цени от „Аспект-33” ООД, имот за който клиент/ите и възложителите са осъществили контакт с „Аспект-33” ООД.

4.2. „Сделка”, това е договора сключен между две страни във вид на Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот или окончателен договор във вид на Нотариален акт или Договор за наем и др., осъществен чрез посредничеството на Агенцията, която представлява едната или двете страни по сделката. Съгласно Предварителния договора за покупко-продажба страните по него се задължават да сключат окончателен договор за покупко-продажба, с който продавачите ще прехвърлят на купувача собствеността на своя (собствен) недвижим имот, наричан по-долу накратко „имот(а)” и идентифициращ се съгласно документи за собственост във вид на Нотариален акт, договор за делба, Съдебно решение и др.

4.3. „Клиент” или „Възложител” на Агенцията, е физическо или юридическо лице което възлага, а Агенцията приема да посредничи при придобиване на имот, представен от нея, определено в Договор за посредничество, сключен между двете страни и протокол за оглед който е неразделна част от договора , в който са описани имотите за които клиента е посочил да огледа за което той удостоверява с подписа си, също така Клиент е трето лице което присъства на оглед или свързано лице което е получело информация от Агенцията. Клиент също така е този който няма сключен писмен договор за посредничество с Агенцията и има устно сключен Договор за посредничество или има писмена кореспонденция с Агенцията по електронен път чрез e-mail, Viber, Messenger, Facebook, What’s up и всякакъв друг начин, когато Агенцията се ангажира да намери подходящ имот с характеристики посочени в кореспонденцията, както и клиент на друга Агенция с когото има сключен договор за Съвместна дейност.
Клиентът носи отговорност и когато, от имота се е интересувало трето лице, свързано с Клиента, договор е сключен с Клиента, а впоследствие имотът е закупен от третото лице директно от продавача.

4.4. „Оглед”, след като Клиента се е свързал с Агенцията за конкретен имот/и, за които той предварително е получил информация, Агенцията организира среща с клиента и продавача на имота/тите, като предварително го запознава с Договора за посредничество, който се попълва непосредствено преди огледа, с посочените в протокола за оглед имот/и за които е проявил интерес за оглед, с цел запознаване с фактическото състояние на имота, неговите характеристики и състояние във връзка с намеренията на Клиента за осъществяване на сделка с недвижим имот.

4.5. „Продажна цена на имота” е сумата която е описана в Предварителния договор за покупко-продажба или цената описана в окончателния договор под формата на Нотариалния акт за покупко-продажба на имота.

4.6. За наемна цена се приема сумата описана в договора на наем.

4.7. Договора за посредничество е договора който Клиента и Агенцията сключват помежду им чрез който Клиента възлага, а агенцията приема да посредничи при придобиване на имот, представен от нея срещу възнаграждение.

4.8. Протокол Приложение 1 за оглед на недвижим имот е документа който удостоверява, датата, мястото на извършения оглед на недвижим имот.

4.9. ”Комисионно възнаграждение” е възнаграждението посочено и договорено в Договора за посредничество, за предоставени посреднически услуги на Агенцията. Стандартното комисионно възнаграждение е в размер на 3 % (три процента) от продажната цена. За имоти с цена под 16666,67 евро /шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест и шестдесет и седем евро цента/ евро или тяхната равностойност по фиксинга на БНБ, който е в размер на 32597,17 лева /тридесет и две хиляди петстотин деветдесет и седем и седемнадесет стотинки/ лева КЛИЕНТЪТ дължи комиосионно възнаграждение от 500/петстотин/ евро. Възнаграждението се дължи поради самия факт на свързване на страните по сделката.

4.9.1. Отказа на Клиента от гарантирането с договора на посредничество обслужване от Агенцията, не е повод за намаляване или неплащане на комисионното възнаграждение по договора. Същото се дължи поради самия факт на свързване на страните по сделката.

4.10. Желана/искана продажна цена на имота от Купувача, е цената посочена в договора за посредничество, или други договори сключени между Агенцията и Клиента, също така и цената посочена в кореспонденция чрез имейл, факс, други хартиен носител с адреса за кореспонденция на Агенцията, или ще се счита за цена която последно е стигнала до знанието на Агенцията.

III. ВЪЗЛАГАТЕЛЕН ДОГОВОР

5. Агенцията и ВЪЗЛОЖИТЕЛ /Продавач или упълномощено лице осигуряващо достъп на имот, което лице декларира, че осигурява достъп на имота със съгласието, одобрението и съдействието на фактическия собственик/, сключват Възлагателен договор за посредничесвто за продажба на имот.

5.1. При свързване на агенцията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/продавач, те могат да се уговорят и устно за предлагане, продажба или наем на дадения имот, чрез реклама, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/продавач предоставя информация, рекламен материал или агенцията сама си набавя такъв със съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/продавач.

IV. ЕКСКЛУЗИВЕН ДОГОВОР

6. Продавачът/ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а АГЕНЦИЯТА приема да извърши продажба на недвижим имот, собственост на Възложителя като предоставя изключителни права на Агенцията по продажбата на неговия недвижим имот с оглед мащабното рекламиране и гарантиране интересите на двете страни по договора.

6.1. Възложителя предоставя на Агенцията копия от всички документи необходими за продажбата, в това число легитимиращи го като собственик на недвижим имот или неговият представител, като с подписването на договора собственика се счита уведомен за това.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срока на този договор да не възлага продажбата на имота на други физически или юридически лица, както и да не води директни преговори с потенциални купувачи без посредничеството на Агенцията.

V. ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

7. Договор за посредничество е писмен договор, сключен между Клиента и Агенцията „Аспект-33” ООД , чрез който Клиентът възлага, а Агенцията приема да посредничи при придобиване на имот, представен от нея срещу възнаграждение.

7.1. Договор за посредничество се счита сключен устно, когато няма подписан такъв, но има писмена кореспонденция с Агенцията по електронен път чрез e-mail, Viber, Messenger, Facebook, What’s up и всякакъв друг начин, когато Агенцията се ангажира да намери подходящ имот с характеристики посочени в кореспонденцията.

7.2. Клиентът носи отговорност по този договор, когато имот предложен от Агенцията, огледан от него в присъствие на трети лица, е закупен от тези трети лица директно от продавача.

7.3. Клиентът носи отговорност и когато, от имота се е интересувало трето лице, свързано с Клиента, договор е сключен с Клиента, а впоследствие имотът е закупен от третото лице директно от продавача.

VI. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОГЛЕДИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

8. След като клиентът/ВЪЗЛОЖИТЕЛ се свързва с агенция АСПЕКТ 33 ООД, същата организира провеждането на огледи, които критерии са посочени в предмет на договора за посредничество.

8.1. Към договора за посредничество се подписва и протокол за оглед/и от клиента и лицата който присъстват на него, като чрез подписа си удостоверяват осъществяването на оглед/и, с подробно описан адрес на имота, който има като информация агенцията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /продавач/.

8.2. Поради невъзможност клиентът/ВЪЖЛОЖИТЕЛ да огледа имот/и и делегира правата на трето лице, чрез пълномощно или дадени такива права чрез изпращане на имейл до „Аспект-33” ООД посочен по-горе, че ще бъде заместен от конкретното лице. Упълномощеното лице подписва договора за посредничество и протокола към него за показаните му имоти.

8.3. В договора за посредничество са посочени задълженията и услугите, които предоставя „Аспект-33” ООД към клиента/ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

9. „Аспект-33” ООД организира сключването на предварителни договори за покупко продажба на имоти, договори за наем и друг вид договори между клиентите/ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, което се прави в присъствието на представител на „Аспект-33” ООД и за целта договорът се подписва от всички присъстващи, във връзка със сделки за недвижими имоти.

10. „Аспект-33” ООД не носи отговорност за неизпълнението на задълженията на някои от страните по предварителен договор или договор за наем, като бъде медиатор по възникналите спорове за неизпълненията на договорите и да опита изглаждането на такива.

VIII. КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

11. Клиентът дължи възнаграждение на агенцията в размер на 3% /три процента/ от продажната цена на имота също така срока за плащане на възнаграждението е упоменат в договорите като крайния срок за плащане е при сключване на окончателен договор за покупко продажба или сключен договор за наем.

11.1 Отказът на клиента/ВЪЗЛОЖИТЕЛ да ползва посредническите услуги на „Аспект-33” ООД, не е повод за неплащане и намаляване на дължимото възнаграждение, същото се дължи поради самия факт на свързване на страните по сделката, възнаграждението се дължи и ако купувачът или свързано с него лице по смисъла §1 от допълните разпоредби на търговски закон сключи предварителен договор за предложен от агенция „Аспект-33” ООД имот, закупи или придобие имот, включително чрез придобиване на дялове/акции от юридическото лице собственик на имота или придобие имота по друг начин.

§ 1. (1) "Свързани лица" по смисъла на ТЗ са:

 • 1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
 • 2. работодател и работник;
 • 3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
 • 4. съдружниците;
 • 5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
 • 6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
 • 7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
 • 8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
 • 9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
 • (2) "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
 • /4/ Отказът на Клиента от гарантирaното с настоящия договор обслужване осигурено от АГЕНЦИЯТА, не е повод за намаляване или неплащане на възнаграждението по Чл.7 от договора. Същото се дължи поради самия факт на свързване на страните по сделката.

11.2. Възложителя се задължава да не прави последващи огледи да не води преговори и да не сключва каквито и да е договори за посочения/посочените настоящия протокол имот/и/, без присъствието на представител на АГЕНЦИЯТА. Възложителя дължи плащане на уговореното възнаграждение и във случай, че закупи имота чрез свързано лице. „Свързано лице” е лице, посочено във кръга на т.1 ал.1 от Търговския закон или трето лице, действащо в полза на КЛИЕНТА, или лице, в чиято полза ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или лице присъствало на огледите на имота, или получило в писмен вид информация за имота от „АСПЕКТ 33” ООД.

11.3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негова роднина или трето лице действало от негово име закупи показания имот без участието на представител на АГЕНЦИЯТА, то първия дължи неустойка в размер на 6 % /шест/ процента от цената фигурираща в настоящия протокол.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЯ

12. В случай, че клиент/ВЪЗЛОЖИТЕЛ или свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на ТЗ, се откаже, или не се стигне до предварителен или окончателен договор със съдействието на „Аспект-33” ООД.

13. В случай, че продавачът/ВЪЗЛОЖИТЕЛ има сключен договор с изключителни права с „Аспект-33” ООД и този договор бъде нарушен или прекратен преди срока на изтичането му ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в двойния размер от договореното му посредническо възнаграждение.

14. При забава във плащането на уговорено възнаграждение клиентът дължи неустойка в размер на 1 % /един процент/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден, не повече от 10% /десет процента/.

14.1. Ако забавата продължи повече от двадесет дни „Аспект-33” ООД има право да развали договора и да получи неустойка за неизпълнение в размер на 6% /шест процента/ от продажната цена.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

15. Агенция „Аспект-33” ООД е администратор на лични данни вписан в „РЕГИСТРАТОРА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И НА ВОДИНИТЕ ОТ ТЯХ РЕГИСТРИ” със индефикационен № 416982.

15.1. Агенция „Аспект-33” ООД, се задължава да пази личните данни, да ги съхранява, обработва и предоставя по смисъла на закона за защита на личните данни и да ги използва с цел изпълнението на договора.

XI. РЕКЛАМА

16. „Аспект-33” ООД не носи отговорност за грешно подадена информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/продавач, наемодател/.

17. „Аспект-33” ООД запазва своето право да поставя неговото лого на снимките от имотите, които рекламира.

17.1. „Аспект-33” ООД запазва авторските си права на лични снимки от агенцията с неговото лого.

XII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18. Всички спорове по изпълнението и тълкуването на договори за посредничество ще се решават чрез писмени споразумения между страните по взаимно съгласие, а при невъзможност да се постигнат такива споразумения между страните всички спорове ще се разрешават пред компетентния съд.

19. Общите условия са приети от „Аспект-33” ООД и са публикувани в сайта на агенцията: www.aspect33.bg

20. „Аспект-33” ООД има право да променя и допълва общите условия, като всяка корекция влиза в сила след публикуването и в сайта на агенцията.
Изпрати запитване
Общи условия

www.aspect33.bg ® 2017 - 2021